Parish Council

 • Ed Ciucevich President
  Savannah, GA, United States
  Phone: 912-667-7616
 • Tim Ansley Finance
  Savannah, GA, United States
  Phone: 912-429-4730
 • Robin Godbold Christian Service
  Savannah, GA, United States
  Phone: 912-661-1842
 • Sergio Hernandez Hispanic Community
  Savannah, GA, United States
  Phone: 912-441-3307
 • Rod Walker Hispanic Community
  Savannah, GA, United States
  Phone: 912-660-4060
 • Wendy Larcher Secretary
  Savannah, GA,
  Phone: 859-240-4160
 • Geoffrey Johnson Vice President / Education / Spiritual Life
  Savannah, GA,